Leerlingzorg

Het volgen van alle kinderen

Vanaf het moment dat uw kind op school komt volgen we zijn/haar ontwikkeling systematisch. Dit doen we door middel van dagelijkse observaties en met behulp van toetsen. Door de ontwikkeling zo te volgen kunnen we een goed leerstofaanbod geven. Daarbij maken we in de groep verschillen tussen kinderen die meer of minder instructie nodig hebben en is de verwerking van de stof niet altijd voor iedereen hetzelfde.
Speciale zorg
Soms is de differentiatie in het leerstofaanbod dat aan de groep geboden wordt niet voldoende voor een kind. De stof past niet bij de ontwikkeling van het kind. Het kind is verder in zijn ontwikkeling of het aanbod is juist te moeilijk. Dit vraagt om speciale zorg. Ook het gedrag van een kind kan een reden zijn voor speciale zorg.
Iedere leerkracht volgt de ontwikkelingen van de kinderen in zijn/haar groep. Op basis van de analyse van de beschikbare gegevens bepaalt de leerkracht in eerste instantie de benodigde hulp binnen de groep. Wanneer een kind speciale aandacht nodig heeft, bespreken leerkrachten dit met elkaar in speciale vergaderingen die over zorg gaan. We noemen dat de leerlingbesprekingen.
Speciale zorg voor een kind wordt beschreven in een handelingsplan. Hierin wordt vastgelegd aan welk doel wordt gewerkt, met welke middelen, gedurende welke periode en wanneer de inzet daarvan wordt geŽvalueerd. Daarbij wordt onder andere gekeken naar de effectiviteit van de geboden zorg.
Om die zorg aan kinderen te coŲrdineren heeft de school een intern begeleider op het gebied van de leerlingenzorg.

Speciale zorg met externe hulp
Wanneer we met elkaar vinden dan we onvoldoende hulp kunnen bieden, maken we gebruik van externe hulp. We kennen een overleg op schoolniveau dat bestaat uit de intern begeleider, een preventief ambulant begeleider vanuit WSNS en een medewerker van de onderwijsbegeleidingsdienst. (Consultatief Overleg). Indien nodig kan ook een schoonmaatschappelijk werker deelnemen aan dat overleg. Met name wanneer er factoren meespelen die de mogelijke zorg van de school overstijgen. Vanuit dat Consulatief Overleg kunnen specifieke adviezen over bepaalde problemen worden gegeven.
Ook kunnen wij nog een beroep doen op de Ambulante Dienst vanuit de school voor speciaal onderwijs wanneer het gaat om de zorg voor kinderen met een rugzakje.

Commissie Leerlingenzorg
Als we op school behoefte hebben aan advies van specialisten of nader speciaal onderzoek wensen, vragen wij hulp en advies aan de Commissie Leerlingenzorg (CLZ). In deze commissie hebben verschillende mensen zitting: iemand vanuit het speciaal basisonderwijs, een jeugdarts, een onderwijspsycholoog, een maatschappelijk werker en een intern begeleider. Deze hulp vragen wij na toestemming van de ouders. Voor het aanvragen van hulp en advies moeten we de formulieren van het samenwerkingsverband invullen. Ook de ouders vullen een gedeelte in. Ook kan er een gesprek volgen met de ouders.
Na ontvangst van de hulpvraag geeft de CLZ adviezen. Bijvoorbeeld:
  • een schoolprogramma-advies††††††††††††††††††††††††††††††††††
  • opvoedingsadviezen voor ouders
  • extra begeleiding buiten school bijvoorbeeld
  • logopedie of motorische remedial teaching
  • plaatsing op een andere basisschool
  • plaatsing in het speciaal basisonderwijs
  • aanvraag van een rugzakje (een kind blijft met extra voorzieningen op de basisschool)

Die adviezen worden besproken met de intern begeleider van de school die dit vervolgens met de ouders doorspreekt. Meestal is de leerkracht ook bij deze gesprekken aanwezig.

Weer Samen Naar School
Binnen het "Samenwerkingsverband werken de basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs nauw samen, zodat (indien mogelijk en verantwoord) zoveel mogelijk kinderen binnen de basisschool kunnen blijven.

De zorg voor nieuwe leerlingen op school
Op de basisschool kunnen kinderen worden toegelaten die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt. Voor die datum kunnen kinderen als ze 3 jaar en 10 maanden zijn, 5 dagen of 5 dagdelen op school komen om kennis te maken. Dit gebeurt in overleg met de groepsleerkrachten van de onderbouw. Dit hoeft geen aaneengesloten periode te omvatten.

Het inschrijven van nieuwe leerlingen, die voor het eerst naar de basisschool gaan, gebeurt op de open dag (veelal in het voorjaar) of er kan op afspraak worden ingeschreven in de maanden voordat het kind de leeftijd van 4 jaar gaat bereiken. Vooraf is er al een gesprek geweest met de ouders betreffende aanmelding en plaatsing. De meeste vierjarigen die bij ons op school komen, zijn naar de peuterspeelzaal geweest. We vinden het belangrijk om de overgang van peuterspeelzaal naar basisschool zo soepel mogelijk te laten verlopen. Daarom bieden we kinderen van bijna 4 jaar de mogelijkheid om te komen wennen. †Maar we willen ook graag aansluiten op de aanpak en de ervaringen van de peuterspeelzaal. De leidsters van de peuterspeelzalen in de gemeente Hof van Twente vullen voor elk kind een overdrachtformulier in. Wat er in staat, hebben zij met u besproken bij het afscheid van de peuterspeelzaal. Bij inschrijving op onze school vragen wij u naar dat formulier. Wij maken er een kopie van voor ons leerlingvolgsysteem. †Soms vragen we u ook om de peuterspeelzaal te mogen bellen. †Zo krijgen wijeen zo compleet mogelijk beeld van uw kind. †Met al die informatie zijn onzeleerkrachten nog beter in staat uw kind precies de goedebegeleiding te geven. †U wordt te zijner tijd uitgenodigd voor een gesprek over uw kind op school. De leerkracht van uw kind vertelt u dan ook wat er met de informatie van het overdrachtformulier gedaan is.
Wanneer kinderen van een andere school komen wordt in alle gevallen contact opgenomen met de school van herkomst. Indien de ouders hiervoor geen toestemming verlenen wordt het verzoek tot aanmelding niet in behandeling genomen.Leerlinggebonden financiering
Met ingang van 2003 is de Wet op de Expertisecentra en de Leerlinggebonden financiering (Lgf = rugzakje) van toepassing op kinderen met een bepaalde zorgvraag. (blind/slechtziend-slechthorend - spraak/taalmoeilijkheden - (zeer) moeilijk lerend - gedragsmatig) Voor kinderen die aan de criteria van ťťn van deze groepen voldoen kunnen ouders een indicatiestelling aanvragen bij de Commissie van Indicatiestelling. Ouders zijn verantwoordelijk voor het aanleveren van alle benodigde gegevens maar worden daarbij wel ondersteund door de school het aanmeldpunt van de CvI.
Geeft de CvI een indicatie af, dan hebben de ouders/school de mogelijkheid om het kind te plaatsen binnen het speciaal onderwijs of kijken of een school voor regulier onderwijs ook tot de mogelijkheden behoort. In dat laatste geval kan er gebruik gemaakt worden van de leerling gebonden financiering (Lgf) en wordt er een rugzakje aangevraagd.
Wanneer ouders van kinderen met een rugzakje zich melden met het verzoek tot plaatsing van de leerling zal de school altijd de binnen het Samenwerkingsverband afgesproken procedure volgen. Toelating tot onze school kan pas plaatsvinden na overeenstemming over het handelingsgericht contract. Over een mogelijke toelating beslist het schoolbestuur.
Mocht u geÔnteresseerd zijn in de mogelijkheden die onze school heeft, dan nodigen we u uit voor een oriŽnterend gesprek, waarin we u ook informeren over de te volgen procedure die is vastgelegd voor ons samenwerkingsverband.
Het kan ook zijn dat gaandeweg de schoolperiode een stoornis wordt geconstateerd en het kind extra zorgt behoeft. Indien het kind dan aan de criteria van de CvI voldoet kan ook dan een indicatie worden aangevraagd. De intern begeleider kan u hier meer over vertellen.

Het jonge kind
Nergens verloopt de ontwikkeling zo snel als bij jonge kinderen. Het ene kind ontwikkelt zich geleidelijk, het andere kind sprongsgewijs. Het is dan ook van het grootste belang dat leerkrachten veel aandacht besteden aan het systematisch volgen en observeren van kinderen.
Daar waar leerkrachten twijfels hebben over de ontwikkeling op basis van observaties of signalen kunnen zij een beroep doen op de intern begeleider of deskundige ambulant begeleiders op het gebied van jonge kinderen vanuit het samenwerkingsverband.