GMR

Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Een bevoegd gezag dat meer dan één school voor gelijksoortig onderwijs in stand houdt, is verplicht een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) in te stellen. Indien een bestuur zowel scholen voor primair als voor voortgezet onderwijs onder zich heeft, is er voor beide soorten onderwijs een gmr.
GMR Sharepoint
De GMR maakt gebruik van een SharePoint site waarop de agenda's, notulen en leesstukken staan. Leden van de GMR kunnen via ict@opohvt.nl een inlog aanvragen voor deze site.

Bevoegdheden
De GMR heeft eigen bevoegdheden. De advies- en instemmingsbevoegdheid van de GMR behelst alle aangelegenheden die van gemeenschappelijk belang zijn voor alle scholen of voor de meerderheid van de scholen onder een bestuur. Deze aangelegenheden komen dan niet meer in de afzonderlijke mr'en aan de orde.

Leden van de GMR
De GMR kent evenals een mr een paritaire samenstelling: de personeelsgeleding dient even groot te zijn als de oudergeleding. In het voortgezet onderwijs delen ouders en leerlingen samen een geleding. Ook hierin is pariteit (evenveel ouders als leerlingen) het uitgangspunt.
Leden van de GMR vertegenwoordigen één of meer scholen. Ze hoeven niet per se ook lid te zijn van een MR. Wel moeten zij als ouder of personeelslid aan de school of scholen die zij vertegenwoordigen zijn verbonden.

Flexibiliteit
Vanuit de GMR kunnen - evenals vanuit een mr - deelraden en themaraden worden ingesteld. De gmr kan daar bevoegdheden aan overdragen. Daarnaast is het mogelijk met GMR'en van meerdere besturen een bovenschoolse GMR in te stellen en kunnen meerdere scholen zich als groepsmr in de GMR laten vertegenwoordigen. Alle keuzes die over de invulling van de diverse raden worden gemaakt komen terug in het medezeggenschapsstatuut en in het gmr-reglement.
 
Bron: www.medezeggenschapsraden.nl
 

Dagelijks bestuur GMR

 
M. Roelink      Voorzitter    voorzitter.gmr@opohvt.nl  
N. Hesselink Secretaris    gmr@opohvt.nl  
R. Heetebrij Lid