Sterker Techniekonderwijs

Techniek speelt een steeds grotere rol in onze samenleving. De arbeidsmarkt staat te springen om goed geschoold technisch personeel, want techniek is de grootste motor van onze economische welvaart. De crossovers van techniek in andere sectoren zoals de zorg, voedselindustrie, energie en sport worden alleen maar groter en gaan een grote impact hebben op de werkomgeving. De vraag naar kennis over en vaardigheden voor toepassing van techniek in niet-technische beroepen neemt de komende jaren alleen maar toe. Het is belangrijk dat kinderen op deze ontwikkelingen worden voorbereid. Het basisonderwijs heeft een belangrijke rol in dit proces. Om die reden bieden we binnen onze stichting extra veel aandacht aan techniek, zodat techniek structureel een plek krijgt in ons onderwijs. Dat doen we op meerdere manieren.
Stichting Zwaluwstaarten
We werken nauw samen met Stichting Zwaluwstaarten. Deze stichting is ervan overtuigd, dat als kinderen al op jonge leeftijd in aanraking komen met techniek en hier dus ervaringen mee opdoen, zij eerder zullen kiezen voor een technische vervolgopleiding. Om deze reden heeft Stichting Zwaluwstaarten een praktische leermethode bedacht, waar de kinderen ervaring op doen met materialen, gereedschappen, technische principes, maar vooral met zichzelf. De leermethode wordt op meerdere OPO-scholen gebruikt en bestaat uit verschillende techniekkisten. Met deze kisten, die verdeeld zijn over de onder-, midden- en bovenbouw, kunnen de leerlingen grotendeels zelfstandig aan het werk. In iedere kist ligt gereedschap (gereedschapsleer), een aantrekkelijke en uitdagende opdrachtkaart (begrijpend lezen) en materialen (materialenkennis) waarmee de leerlingen een werkstuk maken. Het gemaakte werkstuk laat zien wat de kwaliteit van de opgedane ervaring is. Door te werken met deze techniekkisten geven we de kinderen op onze scholen de mogelijkheid om te ontdekken waar hun eventuele kwaliteiten en interesses liggen. We achten dit belangrijk voor de ontwikkeling van de persoonlijkheid en technische vaardigheden.

Techniekcircuit
Op OBS Brookschole is een eigen doorgaande leerlijn voor wetenschap en techniek ontwikkeld, vooral op het gebied van robotica (programmeren). Door te werken met deze leerlijn wordt techniek sterk verankerd in het onderwijs. De leerlijn is weggezet in een techniekcircuit dat vier keer per jaar wordt gedraaid met alle leerlingen van de school. De leerlijn begint dus in groep 1 en loopt door tot groep 8. Spelenderwijze komen kinderen zo al op jonge leeftijd in aanraking met techniek.
De volgende concepten komen allemaal aan bod binnen het circuit:
- energie en magnetisme
- constructie
- krachten (bijv. de kracht van lucht en water)
- robotica (programmeren)

Daarnaast worden er tijdens de uitvoering van de opdrachten allerlei onderzoeksvaardigheden en ontwerpvaardigheden gestimuleerd die in de huidige (snel veranderende) maatschappij belangrijk zijn. Te denken valt aan: creatief en kritisch denken, probleemoplossend denken en ICT-vaardigheden.

Sterk Techniekonderwijs

Om verder te kunnen werken aan techniekonderwijs zoeken we de samenwerking op met het landelijke ondersteuningsteam Sterk Techniekonderwijs. Dit team ondersteunt scholen en regio's bij het maken en uitvoeren van de regionale plannen. Ze bieden ondersteuning, data, inspiratie, tools en informatie om regio's te helpen bij het vormen van het samenwerkingsverband, het planvormingsproces en de uitvoering.