Meer- & Hoogbegaafdheid

Op de scholen wordt goed onderwijs gegeven, waarbij er aandacht is voor het individu. Er is ruimte voor kinderen om hun talenten te ontdekken en kritisch denkvermogen te ontwikkelen. De visie is niet bedoeld als een strak omlijnd bestemmingsplan waarin beschreven staat wat op alle scholen de onderwijsinhoudelijke invulling zal zijn, maar heeft als doel om de grote en belangrijkste lijnen te schetsen. De visie wordt aangekleed binnen de missie 'wij maken goed onderwijs'. De kracht van de stichting ligt in het versterken van de kwaliteit van het onderwijs door intensieve samenwerking, een open houding naar elkaar en gebruik te maken van elkaars kwaliteiten.
Gemiddeld 10% van de leerlingen heeft kenmerken van (hoog)begaafdheid. Deze kinderen hebben ook recht op onderwijs dat aansluit bij hun talenten, interesses en capaciteiten.
 
Op alle scholen van stichting OPO Hof van Twente wordt het signaleren van begaafdheid systematisch aangepakt. De eerste signalen zijn mogelijk al zichtbaar een paar weken nadat een kind op school begonnen is. In het startgesprek rondom de zesde week worden eventuele signalen met ouders uitgewisseld. Maar begaafdheid kan ook op latere momenten zichtbaar worden, bijvoorbeeld aan de hand van Cito-scores of begaafdheidskenmerken. In alle gevallen gaan ouders, kind, leerkracht en mogelijk andere betrokkenen met elkaar in gesprek.  

In de kleutergroep worden begaafde kinderen uitgedaagd in de hoeken, met ontwikkelingsmaterialen en denksleutels. In de hogere groepen wordt leerstof die de leerling beheerst compact aangeboden, zodat er tijd overblijft voor verrijkende en verdiepende opdrachten. Op alle scholen is een ruim aanbod met uitdagende materialen aanwezig. Daarnaast worden projecten of complexe vraagstukken uitgevoerd met kinderen. Er wordt een uitdagend leerstofaanbod samengesteld, met als doel dat kinderen leren in de breedste zin van het woord. Leren om door te zetten, om creatief te denken en om te reflecteren op hun leerproces.

Binnen OPO Hof van Twente zijn drie begaafdheidsspecialisten werkzaam. Eén van hen is aangesteld als bovenschools coördinator meer- en hoogbegaafdheid. De expertise van deze specialisten kan ingezet worden bij observaties, signalering en/of het opstellen van een plan van aanpak.